Info

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen en diensten. De klant wordt geacht ze na te leven door eenvoudigweg een bestelling te plaatsen of een aankoop te doen.

 

Deze voorwaarden sluiten alle andere voorwaarden van de klant uit.

 

Uitzonderingen op deze contractuele bepalingen worden slechts aanvaard indien zij uitdrukkelijk zijn gespecificeerd en door ons schriftelijk zijn bevestigd.

 

2. Controles
 • Om effectief te zijn moet een bestelling bevestigd worden door MIA ZIA SPRL.

 

 •  Aangezien alle verkopen onderworpen zijn aan de goedkeuring van onze kredietverzekeraars, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat elke verkoop plaatsvindt - zelfs na bevestiging van de bestelling door ons - onder de opschortende voorwaarde van aanvaarding van het risico door de kredietverzekeraar; MIA ZIA SPRL heeft te allen tijde het recht een bestelling te annuleren op basis van deze weigering door de kredietverzekeraar.

 

 • De klant beschikt over een termijn van 24 uur vanaf de ondertekening van de bestelling om de verkoop te annuleren of wijzigingen aan de bestelde producten voor te stellen. Na deze termijn kunnen de voorwaarden van de bestelling niet meer worden gewijzigd zonder het uitdrukkelijke akkoord van MIA ZIA SPRL.

 

3. Levering
 • Onze levertijden worden louter ter informatie gegeven en staan vermeld op elke productpagina. Geen enkele levering, zelfs niet gedeeltelijk, na deze termijn kan in elk geval aanleiding geven tot contractbreuk vanwege de klant. Onze levertijden kunnen variëren als gevolg van onze leveranciers en fabrieken. De gemiddelde levertijd voor beschikbare artikelen bedraagt 3 tot 7 werkdagen. Voor bed- en badlinnen kan de levering tot 8 weken duren.

 

 • Indien de klant de goederen niet tijdig in ontvangst neemt, wordt dit beschouwd als een uiting van de wil van de klant om het contract te verbreken; MIA ZIA SPRL heeft de keuze tussen het vervolgen van de contractbreuk met schadevergoeding of het eisen van de naleving van het contract, onverminderd het recht op schadevergoeding.

 

 • Goederen verlaten ons magazijn op risico van de ontvanger; leveringen geschieden franco.

 

 • Elk leveringsprobleem (ontbrekende of beschadigde artikelen) moet binnen 48 uur per e-mail aan info@miazia.eu worden gemeld. Het artikel moet dan binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggestuurd, met het verzoek tot omruiling of terugbetaling.

 

 • Voor de verwerking en verzending van uw pakket wordt een vast bedrag in rekening gebracht, dat ook verschuldigd blijft als u de bestelling geheel of gedeeltelijk terugstuurt. U kunt uw pakketten rechtstreeks bij u thuis of op het adres van uw keuze ontvangen. De verzendkosten worden berekend op basis van het gewicht en het aantal gekochte artikelen. Gratis levering wordt aangeboden vanaf 300€ van aankoop.

 

4. Overmacht

MIA ZIA SPRL beschouwt de volgende gevallen als overmacht:

 

 • Brand, overstroming of een ander ongeval waardoor de gebouwen of de voorraden van de onderneming geheel of gedeeltelijk worden vernield of waardoor de exploitatie van de onderneming onmogelijk wordt;

 

 • Stakingen of uitsluitingen ;

 

 • Alle soorten werkonderbrekingen door storingen in het vervoer van grondstoffen, energie, transportonderbrekingen, computerstoringen, enz.

 

 • Elke andere werkonderbreking buiten de wil van de verkoper.

 

Deze zelfde gebeurtenissen worden bij wijze van voorbeeld als overmacht beschouwd wanneer zij zich voordoen bij een andere onderneming die bij de uitvoering van de verkoopovereenkomst betrokken is.

 

5. Betaling
 • Tenzij anders vermeld zijn onze facturen contant betaalbaar te Brussel, netto en zonder korting, bij ontvangst van de goederen.

 

 • Onze vertegenwoordigers zijn niet gemachtigd om onze facturen te innen of geldige ontvangstbewijzen af te geven. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kunnen geldige betalingen alleen worden verricht in opdracht van MIA ZIA SPRL.

 

 • In geval van niet-betaling van het factuurbedrag op de vervaldag en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, wordt de schuld verhoogd met een vertragingsrente van 1% per maand.

 

 • Behoudens externe oorzaken in de zin van art. 1147 van het Burgerlijk Wetboek, is de schuldenaar bij niet-betaling van de factuur binnen 15 dagen na ingebrekestelling per aangetekende brief, een forfaitaire boete verschuldigd van 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 50 euro, onverminderd elke andere boete die verschuldigd is in geval van verzuim van de koper.

 

6. Eigendomsvoorbehoud

Bij uitdrukkelijk akkoord tussen de partijen blijven alle goederen en toebehoren onze eigendom tot volledige betaling, onverminderd de risico's van overmacht zoals bepaald in Art. 3, c.

 

7. Fouten
 • Elk gebrek aan overeenstemming van de goederen moet binnen 8 dagen (voor België) en 15 dagen (voor de andere landen) na de leveringsdatum per aangetekende brief, fax of dienst aan de maatschappelijke zetel van de onderneming worden gemeld.

 

 • Wanneer deze termijn is verstreken, zal geen klacht worden onderzocht, zal geen terugvordering plaatsvinden en zal geen korting worden verleend.

 

 • Geringe technische afwijkingen van normale kwaliteit, kleur, breedte, gewicht, afwerking of ontwerp leiden niet tot afkeuring van de goederen.

 

 • Geldige vorderingen kunnen het herstel of de vervanging van de goederen inhouden, maar zonder vergoeding van directe of indirecte schade.

 

8. Toepasselijk recht en jurisdictie

Op alle verkoopovereenkomsten is Belgisch recht van toepassing en in geval van geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.

 

9. Betalingsvoorwaarden


Met een krediet- of debetkaart via Paypal of Payplug. U vult uw Visa, Mastercard, CB,... kaartnummer, het controlenummer en de vervaldatum in. De overschrijving van het geld vindt plaats nadat uw artikelen zijn gefactureerd, in overleg met uw bank.

 

10. Teruggave / omruiling / garantie
 • Als een van uw artikelen u niet bevalt, ruilt MIA ZIA het om of vergoedt het u, op voorwaarde dat het artikel zich in de originele verpakking bevindt en dat de reden voor de retourzending wordt vermeld op de retourbon die bij het pakket is gevoegd.

 

 • Verwerkings- en betalingskosten zijn verschuldigd, zelfs indien de volledige inhoud van het pakket wordt teruggezonden.

 

 • TIP: Om u het leven gemakkelijker te maken wanneer u een artikel terugstuurt, biedt MIA ZIA u aan om u bij ontvangst terug te betalen door overschrijving op uw bankrekening. Om gebruik te maken van deze handige, veilige en snelle service, volstaat het uw IBAN-rekeningnummer te vermelden op de pakbon die bij de geretourneerde artikelen is gevoegd en wij zullen de overschrijving zo snel mogelijk uitvoeren.

 

 • Alle retourzendingen moeten binnen 14 dagen plaatsvinden door het pakket gefrankeerd terug te sturen naar het volgende adres

 

 • Beschadigde, bevuilde of gedragen artikelen kunnen niet worden geretourneerd. In geval van onrechtmatige retourzendingen behoudt Mia Zia zich het recht voor een volgende bestelling te weigeren. In het geval van een geruild artikel betaalt u geen nieuwe verwerkingskosten.

 

 

MIA ZIA SPRL

90-92 Rue du Mail

1050 Elsene

België