LAGE PRIJS

Info

Privacybeleid

Ingangsdatum: 10 mei 2019

Mia zia bvba ("wij", "ons" of "onze") beheert de website https://miazia.eu/ (hierna de "dienst" genoemd).

 

Deze pagina informeert u over ons beleid inzake het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonsgegevens wanneer u onze dienst gebruikt en over de keuzes die u hebt met betrekking tot deze gegevens.

 

Wij gebruiken uw gegevens om de dienst te verlenen en te verbeteren. Door gebruik te maken van de dienst stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit privacybeleid, hebben de in dit privacybeleid gebruikte termen dezelfde betekenis als in onze algemene voorwaarden, die kunnen worden geraadpleegd op https://miazia.eu/.

 

1 Definities

service na verkoop

Service is de https://miazia.eu/ website beheerd door mia zia sprl sprl

 

 persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over een levende persoon die aan de hand van die gegevens (of van die gegevens en andere informatie waarover wij beschikken of kunnen beschikken) kan worden geïdentificeerd.

 

gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld door het gebruik van de dienst of door de infrastructuur van de dienst zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

 

cookies

Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat (computer of mobiel apparaat) worden opgeslagen.

 

gegevensbeheerder

Verantwoordelijke voor de verwerking: de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen of samen met anderen) het doel van en de methoden voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, alsmede de wijze waarop deze worden of zullen worden verwerkt.

In het kader van dit privacybeleid zijn wij de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

gegevensverwerkers (of dienstverleners)

Gegevensbeheerder (of dienstverlener): elke natuurlijke of rechtspersoon die namens de voor de verwerking verantwoordelijke gegevens verwerkt.

Wij kunnen gebruik maken van de diensten van verschillende dienstverleners om uw gegevens efficiënter te verwerken.

 

gegevensobject (of gebruiker)

De betrokkene is iedere levende persoon die gebruik maakt van onze dienst en over wie persoonsgegevens worden verzameld.

 

2 Verzamelen en gebruiken van informatie

Wij verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om u een betere service te kunnen bieden.

 

Soorten verzamelde gegevens :

 

Persoonlijke gegevens

Wanneer u onze dienst gebruikt, kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren ("Persoonlijke informatie").

Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

- E-mailadres

- Voornaam en achternaam

- Telefoonnummer

- Adres, Staat, Provincie, Postcode, Stad

- Cookies en gebruiksgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u te benaderen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u van belang kan zijn. U kunt ervoor kiezen sommige of al deze berichten van ons niet te ontvangen door de afmeldlink of instructies te volgen in elke e-mail die wij u sturen of door contact met ons op te nemen.

 

Gebruiksgegevens

Wij kunnen ook informatie verzamelen over hoe de Dienst wordt bezocht en gebruikt ("Gebruiksgegevens"). Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres van uw computer, browsertype, browserversie, de pagina's van onze Dienst die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina's doorbrengt, unieke apparaatidentificaties en andere diagnostische gegevens.

 

Locatiegegevens

Wij kunnen informatie over uw locatie gebruiken en opslaan als u ons daarvoor toestemming geeft ("Locatiegegevens"). Wij gebruiken deze gegevens om functies van onze Dienst aan te bieden en om onze Dienst te verbeteren en te personaliseren.

U kunt locatiediensten op elk moment activeren of deactiveren wanneer u onze dienst gebruikt via de instellingen op uw apparaat.

 

Cookie tracking en gegevens

Wij gebruiken cookies en soortgelijke traceertechnologieën om de activiteit op onze Dienst te volgen en wij bewaren bepaalde informatie.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen. Er worden ook andere traceertechnologieën gebruikt zoals bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze Dienst te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser vragen alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u bepaalde delen van onze Dienst niet kunt gebruiken.

Voorbeelden van cookies die wij gebruiken:

- Sessiecookies. Wij gebruiken sessiecookies om onze Dienst te beheren.

- Voorkeurscookies. Wij gebruiken voorkeurcookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.

- Beveiligingscookies. Wij gebruiken beveiligingscookies voor veiligheidsdoeleinden.

 

Mia Zia SPRL gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

- Om onze dienst te verlenen en te onderhouden

- Om u op de hoogte te houden van wijzigingen in onze dienstverlening

- Om u in staat te stellen deel te nemen aan de interactieve functies van onze dienst wanneer u daarvoor kiest

- Klantenondersteuning bieden

- Om analyses of waardevolle informatie te verzamelen om onze dienstverlening te verbeteren.

- Om het gebruik van onze dienst te controleren

- Opsporen, voorkomen en oplossen van technische problemen

- Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere producten, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met die welke u reeds hebt gekocht of waarover u hebt geïnformeerd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.

 

3 Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens volgens de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)

Als u lid bent van de Europese Economische Ruimte (EER), hangt de rechtsgrondslag van Mia Zia SPRL voor het verzamelen en gebruiken van de persoonsgegevens beschreven in dit Privacybeleid af van de Persoonsgegevens die wij verzamelen en de specifieke context waarin wij deze verzamelen.

 

Mia Zia SPRL kan uw persoonsgegevens verwerken omdat :

- We moeten een contract met u uitvoeren

- U heeft ons daarvoor toestemming gegeven

- De verwerking is in ons legitieme belang en wordt niet opgeheven door uw rechten.

- Voor betalingsverwerking

- De wet naleven

 

Bewaring van gegevens

Mia Zia SPRL bewaart uw Persoonsgegevens slechts zolang als nodig is voor de in dit Privacybeleid vermelde doeleinden. Wij zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid te handhaven.

 

Mia Zia SPRL bewaart ook gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer dergelijke gegevens worden gebruikt om de veiligheid of de functionaliteit van onze Dienst te verbeteren, of wanneer wij wettelijk verplicht zijn dergelijke gegevens voor een langere periode te bewaren.

 

Gegevensoverdracht

Uw informatie, inclusief uw persoonsgegevens, kan worden overgebracht naar en opgeslagen op computers buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsgebied waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die in uw rechtsgebied.

 

Als u zich buiten België bevindt en ervoor kiest ons informatie te verstrekken, moet u er rekening mee houden dat wij gegevens, waaronder persoonsgegevens, naar België overbrengen en daar verwerken.

 

Uw instemming met dit privacybeleid, gevolgd door uw indiening van deze informatie, vormt uw instemming met deze overdracht.

 

Mia Zia SPRL zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van uw persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of land, tenzij er adequate controles zijn ingesteld, waaronder de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

 

Openbaarmaking van gegevens

OPENBAARMAKING VOOR WETSHANDHAVINGSDOELEINDEN

In bepaalde omstandigheden kan Mia Zia SPRL verplicht zijn uw Persoonsgegevens te openbaren indien de wet dit vereist of op verzoek van openbare autoriteiten (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

 

WETTELIJKE VEREISTEN

Mia Zia SPRL kan uw Persoonsgegevens openbaar maken in de goede overtuiging dat een dergelijke handeling noodzakelijk is om:

- Om te voldoen aan een wettelijke verplichting

- De rechten of eigendom van Mia Zia SPRL beschermen en verdedigen

- Het voorkomen of onderzoeken van mogelijke wanpraktijken met betrekking tot de dienst

- Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de dienst of het publiek te beschermen

- Om u te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid

 

Gegevensbeveiliging

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

 

Ons beleid inzake "Do Not Track"-signalen onder de California Online Protection Act (CalOPPA)

 

Wij ondersteunen geen Do Not Track ("DNT"). Do Not Track is een voorkeur die u in uw webbrowser kunt instellen om websites te laten weten dat u niet gevolgd wilt worden.

 

U kunt de Do Not Track-functie activeren of deactiveren door naar de pagina Voorkeuren of Instellingen van uw webbrowser te gaan.

 

Uw rechten inzake gegevensbescherming onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)

 

Als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), hebt u bepaalde rechten inzake gegevensbescherming. Mia Zia SPRL streeft ernaar alle redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen uw persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken.

 

Als u wilt weten welke persoonlijke gegevens wij over u bewaren en als u deze uit onze systemen wilt laten verwijderen, neem dan contact met ons op.

 

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

- Het recht om de informatie die wij over u hebben in te zien, bij te werken of te verwijderen. Waar mogelijk kunt u uw persoonlijke gegevens rechtstreeks in het gedeelte Instellingen van uw account inzien, bijwerken of laten verwijderen. Als u deze handelingen niet zelf kunt uitvoeren, neem dan contact met ons op voor assistentie.

- Het recht op rectificatie. U heeft het recht om uw gegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.

- Het recht om bezwaar te maken. U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

- Het recht op beperking. U hebt het recht ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

- Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U hebt het recht om een kopie te ontvangen van de informatie die wij over u bewaren in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat.

- Het recht om toestemming in te trekken. U hebt ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken wanneer Mia Zia SPRL heeft vertrouwd op uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.

 

Houd er rekening mee dat wij u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voordat wij op dergelijke verzoeken reageren.

 

U hebt het recht een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte (EER).

 

4. dienstverleners

Wij kunnen gebruik maken van derde bedrijven en personen om onze Dienst te vergemakkelijken ("Dienstverleners"), de Dienst namens ons te verlenen, diensten met betrekking tot de Dienst te verlenen of ons te helpen analyseren hoe onze Dienst wordt gebruikt.

 

Deze derden hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en mogen deze voor geen enkel ander doel bekendmaken of gebruiken.

 

Analytisch

Wij kunnen een beroep doen op externe dienstverleners om het gebruik van onze dienst te controleren en te analyseren.

 

Google Analytics

Google Analytics is een webanalysedienst van Google voor het bijhouden en rapporteren van websiteverkeer. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Dienst te controleren en te beheersen. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om advertenties op zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

 

U kunt ervoor kiezen uw activiteit op de Dienst niet beschikbaar te stellen aan Google Analytics door de Google Analytics browser add-on te installeren. De add-on voorkomt dat de Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie over bezoekersactiviteiten deelt met Google Analytics.

 

Voor meer informatie over het privacybeleid van Google gaat u naar de webpagina Google Privacy en gebruiksvoorwaarden: https: //policies.google.com/privacy?hl=en=fr

 

Gedragsgerichte remarketing

Mia Zia SPRL gebruikt remarketingdiensten om te adverteren op websites van derden nadat u onze Service hebt bezocht. Wij en onze externe leveranciers gebruiken cookies om advertenties te informeren, te optimaliseren en aan te bieden op basis van uw eerdere bezoeken aan onze Dienst.

 

Google-advertenties (AdWords)

De remarketingdienst van Google Ads (AdWords) wordt aangeboden door Google Inc.

 

U kunt zich afmelden voor Google Analytics voor Display Advertising en Google Display Network-advertenties personaliseren door naar de pagina Google Ads Settings te gaan: http://www.google.com/settings/ads

 

Google raadt ook aan de Google Analytics Opt-out Browser Add-on - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - voor uw webbrowser te installeren. Met de Google Analytics Opt-out Browser Add-on kunnen bezoekers voorkomen dat hun gegevens door Google Analytics worden verzameld en gebruikt.

 

Voor meer informatie over het privacybeleid van Google gaat u naar de webpagina van Google over privacy en servicevoorwaarden: https://policies.google.com/privacy?hl=en=fr.

 

Facebook

De remarketingdienst van Facebook wordt aangeboden door Facebook Inc.

 

Ga voor meer informatie over op interesses gebaseerde reclame op Facebook naar deze pagina: https://www.facebook.com/help/164968693837950

 

Om af te zien van op interesses gebaseerde reclame van Facebook, volgt u deze instructies van Facebook:https://www.facebook.com/help/568137493302217

 

Facebook houdt zich aan de zelfregulerende principes voor online gedragsreclame die zijn opgesteld door de Digital Advertising Alliance. U kunt zich ook afmelden voor Facebook en andere deelnemende bedrijven via de Digital Advertising Alliance in de Verenigde Staten http://www.aboutads.info/choices/, de Digital Advertising Alliance of Canada in Canada http://youradchoices.ca/ of de European Interactive Digital Advertising Alliance in Europa http://www.youronlinechoices.eu/, of via de instellingen op uw mobiele apparaat.

 

Voor meer informatie over het privacybeleid van Facebook, zie het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

5. Betalingen

Wij kunnen producten en/of diensten tegen betaling aanbieden als onderdeel van de Dienst. In dat geval gebruiken wij diensten van derden om betalingen te verwerken (bijvoorbeeld betalingsverwerkers).

 

Wij zullen uw betaalkaartgegevens niet opslaan of verzamelen. Deze informatie wordt rechtstreeks aan onze derde betalers verstrekt, wier gebruik van uw persoonlijke informatie wordt geregeld door hun privacybeleid. Deze betalingsverwerkers houden zich aan de normen van PCI-DSS en worden beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, MasterCard, American Express en Discover. De PCI-DSS-vereisten helpen de veilige verwerking van betalingsinformatie te garanderen.

 

De betalingsverwerkers waar wij mee werken zijn :

- PayPal / Braintree

Hun privacybeleid kan worden bekeken op https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

 

Links naar andere sites

Onze dienst kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde klikt, wordt u naar de site van die derde geleid. Wij raden u ten zeerste aan het privacybeleid te raadplegen van elke site die u bezoekt.

 

Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

 

6 Bescherming van de privacy van kinderen

Onze dienst is niet bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar ("kinderen").

Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen jonger dan 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en weet dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als wij te weten komen dat wij persoonlijke gegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van de toestemming van de ouders, zullen wij stappen ondernemen om die informatie van onze servers te verwijderen.

 
7 Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

 

Wij zullen u per e-mail en/of door een opvallende kennisgeving op onze Dienst op de hoogte brengen voordat de wijziging van kracht wordt en zullen de "Ingangsdatum" aan het begin van dit Privacybeleid bijwerken.

 

Wij raden u aan dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid worden van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

 

 

 

CONTACT OPNEMEN

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: